Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Urząd Miasta Olsztyna rekrutuje na szereg stanowisk. Warto zapoznać się z ofertami pracy i złożyć dokumenty.

* Inspektor nadzoru branży elektrycznej w Wydziale Inwestycji Miejskich
Najważniejsze obowiązki:
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi,
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
- przeprowadzanie w okresach gwarancji, przeglądów obiektów, egzekwowanie naprawy lub usunięcia usterek w wypadku ich stwierdzenia.
[szczegóły oferty]

* Inspektor ds. przygotowania produkcji w Wydziale Inwestycji Miejskich
Najważniejsze obowiązki:
- przygotowywanie wniosków do przetargów na projektowanie i realizację inwestycji,
- weryfikacja projektów technicznych pod względem celowości oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej,
- sporządzanie kosztorysów inwestorskich.
[szczegóły oferty]

* Inspektor ds. eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wydziale Inwestycji Miejskich
Najważniejsze obowiązki:
- nadzorowanie utrzymania sieci kanalizacji opadowej, cieki powierzchniowe i lokalne systemy kanalizacyjne,
- prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych,
- nadzorowanie prac zleconych firmom zewnętrznym w zakresie gospodarki wodami opadowymi.
[szczegóły oferty]

* Podinspektor ds. ustalania warunków zabudowy i ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Urbanistyki I Architektury
Najważniejsze obowiązki:
- przygotowywanie, pod nadzorem, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,
- prowadzenie, pod nadzorem, procedury wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,
- przygotowywanie, pod nadzorem, analiz urbanistycznych w formie opisowej i graficznej.
[szczegóły oferty]

* Inspektor ds. ustalania warunków zabudowy i ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Urbanistyki I Architektury
Najważniejsze obowiązki:
- prowadzenie procedury administracyjnej dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- sporządzanie i wydawanie opinii, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
[szczegóły oferty]

Wszystkie oferty pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna można znaleźć w [portalu e-Rekrutacje].

Powróć do archiwum