Dywersyfikacją portfela ETF jest ważna!

Rachunek inwestycyjny z wieloma możliwościami

Jedną z podstawowych zasad bezpiecznego inwestowania w fundusze indeksowane jest dywersyfikowanie portfela. Dzięki posiadaniu różnorodnych aktywów, jesteś w stanie osiągnąć zadowalającą średnioroczną stopę zwrotu. Jednocześnie, kilka funduszy ETF pozwala na zabezpieczenie kapitału przed ewentualnym krachem na giełdzie. Co zrobić, żeby urozmaicić swój portfel?

Jeśli chcesz inwestować w różne fundusze ETF, potrzebujesz odpowiedniego rachunku. Niestety, niektóre opcje na rynku są bardzo ograniczone, na przykład przedstawiają jedynie ETY-y krajowe, a tych jest niewiele. Dobry rachunek inwestycyjny powinien dawać dostęp do szerokiej oferty ETF-ów pochodzących z całego świata. Jeżeli chcesz znaleźć takie rozwiązanie, odwiedź witrynę tutaj i przekonaj się, jak zacząć dywersyfikację portfela.

Dlaczego dywersyfikacja jest w ETF możliwa

Zróżnicowanie portfela inwestycyjnego, skupionego wokół funduszy ETF pozwala ograniczyć ryzyko straty kapitału. Dzięki czemu ta czynność staje się możliwa? Nabywając ETF, inwestor kupuje coś więcej niż pojedynczą akcję lub towar. Fundusz to w zasadzie cały portfel instrumentów, który składa się z takich aktywów, jak akcje, obligacje oraz instrumenty pochodne.

Dla funduszy ETF istotny jest fakt, że nabywane przez inwestora instrumenty w swoim składzie i proporcjach odpowiadają tym indeksowanym na giełdzie. Można więc powiedzieć, że inwestor po prostu nabywa indeks, choć w rzeczywistości chodzi jedynie o jego część.

Jak różnicować portfel ETF-ów

Jeżeli chcesz osiągnąć skuteczne rozproszenie ryzyka inwestycyjnego, możesz zacząć inwestowanie w hybrydowe fundusze ETF. Dzięki takim rozwiązaniom wykonując jednorazową transakcję, inwestor nabywa zróżnicowane instrumenty, które charakteryzuje niski poziom korelacji. Hybrydowe fundusze są więc bardzo bezpieczną formą lokowania kapitału, szczególnie w perspektywie długoterminowej.

Inną opcją jest zakup funduszy ETF z jednym tylko rodzajem instrumentów finansowych (tylko akcje, tylko obligacje, itp.), ale odzwierciedlające:

  1. Indeksy szerokiego rynku (obejmujące wszystkie lub większość papierów notowanych na wskazanej giełdzie)
  2. Szeroką gamę instrumentów dłużnych (dla obligacji)
  3. Międzynarodowy indeks, obrazujący sytuację na kilku lub kilkudziesięciu rynkach
  4. Indeks wąskiego rynku zróżnicowany wg sektora, kapitalizacji (akcje) lub terminu zapadalności (obligacje)

Wykorzystując fundusze ETF tego rodzaju, zyskujesz bezpieczny sposób na lokowanie kapitału. Oczywiście nie zawsze dobrze jest posiadać wiele różnych funduszy. W pewnych sytuacjach lepiej postawić na kilka sprawdzonych rozwiązań, które w długim horyzoncie inwestycji zorientowane są na pewny zysk.