Jest decyzja Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania na odbiór odpadów. Wkrótce podpisane zostaną ostatnie dwie docelowe umowy na czteroletnią usługę odbioru odpadów na terenie Olsztyna.

Dotychczas nowe umowy, będące efektem ubiegłorocznego przetargu, zostały zawarte na cztery z sześciu sektorów, na jakie podzielony jest Olsztyn. Teraz otwiera się możliwość zawarcia dwóch ostatnich.

Spośród trzech firm, jakie stanęły do przetargu, jedna nie spełniała ustawowych kryteriów dotyczących bazy transportowo-magazynowej. Firma ta złożyła najtańszą ofertę, nie uzyskała natomiast dodatkowych punktów za bazę. Ta decyzja została jednak zaskarżona przez oferenta do Krajowej Izby Odwoławczej.

Z informacji uzyskanych w KIO wiemy, że odwołanie zostało oddalone. Teraz czekamy na wyrok z uzasadnieniem.

- Wykluczona firma na żadnym etapie postępowania, ani na nasze wezwanie, ani w złożonym odwołaniu nie wykazała, że teren, na którym zlokalizowana jest baza, jest wyposażony w wymagane przepisami urządzenia lub systemy podczyszczające - mówi dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Olsztyna, Barbara Tulibacka.

Na sektory, których dotyczyło odwołanie zostały zawarte aneksy z dotychczasowym wykonawcą usługi. Teraz będzie możliwe zawarcie umów na podstawie przeprowadzonego postępowania. Czas ich obowiązywania to koniec 2025 roku.

Z przetargu wynika, że kwoty jakie teraz proponują nasi oferenci są średnio dwa razy wyższe niż te sprzed trzech lat.

Powróć do archiwum