Od 1 lutego 2023 roku nastąpi zmiana banku obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne. Obsługę bankową będzie realizować teraz Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100 miejskich jednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki gminy i jednostek mieszkańcy oraz przedsiębiorcy dokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste użytkowanie, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

Co ważne - na terenie Olsztyna od 1 lutego 2023 roku można realizować wpłaty gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. Początkowo będzie to możliwe w dwóch placówkach:
* ul. Wilczyńskiego 25/lokal F, Olsztyn 10-686 (od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek: 8:15 do 17:45, wtorek-piątek: 8:00 do 16:00);
* ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552 (od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek: 8:15 do 17:45, wtorek-piątek: 8:00 do 16:00).

Placówka w Urzędzie Miasta Olsztyna: w dniach 30-31 stycznia 2023 roku będzie zamknięta; obsługę kontrahentów gminy na dotychczasowych zasadach przejmują inne placówki PKO BP na terenie miasta, w tym przy ul. Pieniężnego 8. Natomiast w dniach 1-13 lutego 2023 roku placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie zamknięta; pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach funkcjonują w godzinach podanych powyżej.

*** Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
36 1030 1508 0000 0008 2310 0002
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
09 1030 1508 0000 0008 2310 0003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
- użytkowania wieczystego gruntu gminy,
- trwałego zarządu gminy,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
- dzierżawy gruntu gminy,
- dzierżawy powierzchni ratusza,
- wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
- nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
- opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
- grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
- korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- usunięcia drzew i krzewów,
- kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
- wydania karty wędkarskiej,
- zwrotu kosztów sądowych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
- użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
- trwałego zarządu Skarbu Państwa,
- dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
- wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa,
- nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
- udostępnienia danych osobowych,
- zwrotu kosztów sądowych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
- wadium,
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Urząd Miasta:
28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:

- dochody Miasta Olsztyna, w tym: - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe; - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- subwencja ogólna,
- udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego.

Powróć do archiwum