Termin dostarczenia dokumentów do 09 grudnia 2021 r.

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

Pełnoletni uczniowie szkół średnich oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie Olsztyna, którzy złożyli oświadczenia związane z udziałem w projekcie do dnia 25 października 2021 r. muszą dostarczyć do Urzędu Miasta Olsztyna dokumenty:

1) Potwierdzające POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej

W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. kopię i oryginały dokumentów (do wglądu) takie jak: odpisy aktów urodzenia, akt małżeństwa i inne. Dokumenty te muszą wskazywać na stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu.

W przypadku braku odpisów aktów należy zwrócić się do najbliższego USC (UWAGA! Termin realizacji wynosi do 10 dni roboczych w przypadku urodzenia w innej gminie).

2) Poświadczające ZATRUDNIENIE w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dołączone wcześniej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni.

Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku potwierdzenia ich przynajmniej jednym ze wskazanych dokumentów:
- świadectwo pracy,
- umowa o pracę,
- zaświadczenie z KOWR,
- zaświadczenie z ZUS,
- legitymacje ubezpieczeniowe,
-inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych (np. ksero listy płac, zaświadczenia, stron starego typu dowodu osobistego).

W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. kopię i oryginały dokumentów (do wglądu).

UWAGA! Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają ww. dokumentów o zatrudnieniu swoich przodków proszeni są o podanie NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 30 LISTOPADA 2021 r. danych identyfikacyjnych przodków: imię i nazwisko pracownika (w przypadku kobiet nazwisko panieńskie), imiona rodziców pracownika, data urodzenia, dokładna nazwa PGR oraz lata pracy w PGR, wpisując je w tabelę - załącznik do komunikatu. Na tej podstawie Miasto Olsztyn wystąpi do KOWR z wnioskiem o potwierdzenie zatrudnienia.

Przekazanie powyższych danych może nastąpić poprzez dostarczenie dokumentu do Urzędu Miasta lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (proszę o wpisanie tematu maila: GRANT PPGR_uzupelnienie_dokumentow).

3) Poświadczające MIEJSCE ZAMIESZKANIA osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie.

W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. kopię i oryginały dokumentów (do wglądu) takich jak: zaświadczenie o zameldowaniu w latach zatrudnienia w PGR lub inny dokument poświadczający zamieszkanie.

4) W przypadku uczniów przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Olsztyn – należy złożyć:
* zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię, nazwisko, klasa, adres zamieszkania)
* zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Olsztyna (ul. Knosały 3, Wydział Edukacji, pokój nr 7) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2021  r. w  godzinach: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 8:00-15:00. Wskazane dokumenty będą podstawą do weryfikacji Państwa oświadczeń.

Pracownik Urzędu Miasta potwierdzi za zgodność z oryginałem dokumentu na podstawie przedłożonych do wglądu oryginałów.

OŚWIADCZENIA, KTÓRYCH NIE UDA SIĘ POPRAWNIE ZWERYFIKOWAĆ MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań aby dostarczyć wymagane dokumenty.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Miasta Olsztyn do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania. Złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik Uzupełnienie informacji dot. osoby zatrudnionej w PPGR

Powróć do archiwum