Nowa jakość polityki społecznej omawiana na konferencji w Olsztynie
Konferencja poświęcona nowym standardom w polskiej polityce społecznej przyciągnęła do Olsztyna wielu specjalistów i przedstawicieli różnych instytucji. Spotkanie, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, stało się platformą do wymiany doświadczeń i omówienia kluczowych wyzwań związanych z deinstytucjonalizacją usług społecznych.

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

W Olsztynie odbyła się konferencja pod tytułem „Usługi społeczne – nowa jakość polskiej polityki społecznej”, która została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wydarzenie to było częścią projektu „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu FERS. Konferencja skierowana była do przedstawicieli instytucji pomocy społecznej, systemu edukacji, pieczy zastępczej oraz władz lokalnych.

Wydarzenie zainaugurowała dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Katarzyna Koplińska, która przywitała wszystkich gości. Następnie głos zabrała Jolanta Piotrowska, senator RP, która podkreśliła znaczenie współpracy między różnymi sektorami w zakresie polityki społecznej. Robert Turlej, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, również uczestniczył w konferencji.

Prezentacje i dyskusje ekspertów

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Pawła Rabieja, pełnomocnika rektora ds. Strategii i Rozwoju Uczelni Korczaka – Akademii Nauk Stosowanych. Rabiej skupił się na wyzwaniach związanych z deinstytucjonalizacją usług społecznych, co jest jednym z kluczowych elementów współczesnej polityki społecznej. Kolejnym prelegentem był Grzegorz Baranowski, który omówił proces tworzenia regionalnych i lokalnych planów rozwoju usług społecznych.

Monika Kocimska-Warczak, zastępczyni dyrektorki ROPS, przedstawiła wyniki badań dotyczących stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim. Z kolei dr hab. Bohdan Skrzypczak opowiedział o działalności Krajowego Forum Centrów Usług Społecznych, podkreślając jego rolę w koordynacji działań na rzecz poprawy jakości usług społecznych.

Panel dyskusyjny – wyzwania i przyszłość usług społecznych

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli eksperci z różnych dziedzin związanych z usługami społecznymi. Paneliści, wśród których znaleźli się m.in. Edyta Korzec, Monika Damszel, Piotr Kubarewicz, Joanna Jeleniewska, Piotr Olech i Maciej Bielawski, omawiali przyszłość rozwoju usług społecznych w Polsce. Dyskusja dotyczyła różnych obszarów wsparcia mieszkańców regionu, a eksperci dzielili się swoimi doświadczeniami i wizjami.

Edyta Korzec, prezeska Zarządu Fundacji Gryfne Bajtle, opowiedziała o prowadzeniu Rodzinnego Domu Dziecka w Gliwicach. Monika Damszel, kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy 7niebo w Piotraszewie, oraz Piotr Kubarewicz, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu, również podzielili się swoimi doświadczeniami. Joanna Jeleniewska, była zastępczyni dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, omówiła swoje działania w Departamencie Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Piotr Olech, koordynator metody Najpierw Mieszkanie, oraz Maciej Bielawski, wiceprezes ESWIP, również przedstawili swoje perspektywy.

Eksperci podkreślali znaczenie współpracy międzysektorowej oraz konieczność ciągłego dostosowywania usług społecznych do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Wnioski i inspiracje wynikające z tej konferencji z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju polityki społecznej w Polsce.


Opierając się na: Urząd Marszałkowski