Informujemy, że w dniu 23 września 2021 roku o godz. 1000 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
 5. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
 6. Realizacja budżetu Powiatu
  • informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku,
  • zmiany w budżecie Powiatu na rok 2021.
 7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035.
 8. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.
 9. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.
 10. Określenie zadań i przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021.
 11. Przyjęcie programu rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2023.
 12. Przyjęcie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Olsztyńskim na lata 2021-2025.
 13. Zmiany w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
 14. Uchwalenie ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Olsztyńskiego”.
 15. Ustalenie wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i ich przechowywanie na parkingu, obowiązujących w roku 2022.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Sesji.