Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki wręczył we wtorek (23.11) medale dla trzech placówek pomocy społecznej prowadzonych pod egidą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Pracownicy pomocy społecznej na co dzień stykają się z ubóstwem, bezrobociem, przemocą i bezradnością, pomagając rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - tak swoją decyzję o przyznaniu nagród uzasadniał w przemówieniu wojewoda - Dlatego też, od pracowników pomocy społecznej wymaga się nie tylko wysokich kwalifikacji i profesjonalizmu w wykonywaniu powierzonych zadań, ale przede wszystkim ogromnej wrażliwości, wyrozumiałości i chęci niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej i osobistej.

Nagroda AMICUS BONUS ustanowiona została w roku 2007 przez ówczesnego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznawane są 2 statuetki Amicus Bonus w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz medale - wyróżnienia Amicus Bonus. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym  organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W tym roku medalami AMICUS BONUS uhonorowae zostały trzy olsztyńskie placówki: 

  •     Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - za podejmowanie działań  motywacyjnych i wspierających na rzecz matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej
  •     Ośrodek Wsparcia dla dzieci i Młodzieży w Olsztynie przy ul. Rzepakowej - za wysoki poziom usług świadczonych w placówkach wsparcia dziennego, kierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi
  •     Ośrodek Wsparcia dla dzieci i Młodzieży w Olsztynie przy ul. Wiecherta - za wysoki poziom usług świadczonych w placówkach wsparcia dziennego, kierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi

- Jesteśmy bardzo dumni, że pracownicy naszych placówek, którzy z taką pasją i zaangażowaniem zajmują się przeciwdziałaniu  marginalizacji, izolacji i społecznemu wykluczeniu, zostali docenieni - mówi Sylwia Rembiszewska - Piątek, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Spolecznej Urzędu Miasta Olsztyna - Są to ludzie, którzy pracują na rzecz rodzin, osób samotnych  i całych lokalnych społeczności. To piękna ale i ciężka praca. Należą im się ogromne słowa podziękowania.

Powróć do archiwum