Informujemy, że 28 stycznia 2022 roku o godz. 1000 odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, przewidzianym w art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Realizacja budżetu Powiatu.
  5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037.
  6. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.
  7. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
  8. Zmiany w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad Sesji.