Powiat Olsztyński: Nowe środki na wsparcie pieczy zastępczej
W Powiecie Olsztyńskim rusza innowacyjny projekt wspierający pieczę zastępczą
  1. Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ”.
  2. Projekt skierowany do 257 osób, w tym rodziny zastępcze i osoby usamodzielniane.
  3. Plany obejmują szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz wsparcie dla kadry.
  4. Celem jest zwiększenie liczby rodzin zastępczych i profesjonalizacja opieki.

W obliczu rosnącej potrzeby opieki zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie podejmuje działania, które mają na celu nie tylko zwiększenie liczby dostępnych rodzin zastępczych, ale także podniesienie jakości tej formy opieki. Dzięki środkom przekazanym przez marszałka województwa, możliwe będzie realizowanie projektu, który potrwa cztery lata i zakończy się w kwietniu 2028 roku.

„Ten czteroletni projekt ma wzmocnić i usprawnić system pieczy zastępczej na terenie powiatu olsztyńskiego. Potrwa on do kwietnia 2028 roku i skierowany jest do 257 osób. Wsparciem zostaną objęte osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, w tym osoby usamodzielniane, rodziny zastępcze, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nasza kadra” – mówi Aneta Markowska, dyrektor PCPR w Olsztynie.

Projekt zawiera dziesięć zadań, które obejmują szeroki zakres działań od promocji rodzicielstwa zastępczego, przez szkolenia dla obecnych i przyszłych opiekunów, po przygotowanie specjalistycznych miejsc szkoleniowych. Wszystkie te działania mają na celu nie tylko zwiększenie ilości rodzin zastępczych, ale również zapewnienie, że są one odpowiednio przygotowane do pełnienia swojej roli.

„Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na profesjonalizację rodzicielstwa zastępczego, kompleksowe wsparcie opiekunów zastępczych, osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, szkolenie naszej kadry, a przede wszystkim wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz upowszechnianie i promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Liczymy na to, że dzięki tym działaniom zwiększy się ilość rodzin zastępczych” – dodaje dyrektorka Markowska.

Dzięki temu projektowi, dzieci, które nie mogą być wychowywane przez swoje biologiczne rodziny, mają szansę na znalezienie bezpiecznego i stabilnego domu, a także na integrację społeczną, której są często pozbawione.
Źródło: Powiat Olsztyński