Wykaz podmiotów świadczących usługi społeczne w województwie warmińsko-mazurskim

Urząd Marszałkowski w Olsztynie opublikował aktualny wykaz podmiotów świadczących usługi społeczne w województwie warmińsko-mazurskim. Zestawienie, zaktualizowane na dzień 31 grudnia 2023 roku, jest efektem współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami zajmującymi się wsparciem społecznym.

  1. Aktualizacja wykazu podmiotów świadczących usługi społeczne.
  2. Podział na kategorie usług i powiaty.
  3. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i centrami usług społecznych.
  4. Projekt „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur”.

Wykaz obejmuje szeroki zakres usług społecznych, skierowanych do różnych grup mieszkańców regionu, w tym osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób bezdomnych. Każdy powiat województwa warmińsko-mazurskiego posiada szczegółowe dane dotyczące dostępnych usług, co ma na celu ułatwienie dostępu do potrzebnej pomocy.

„Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur” to projekt, w ramach którego dokonano aktualizacji wykazu. Projekt ten jest dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, priorytet IV Spójność społeczna i zdrowie, działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Aktualizacja wykazu została przeprowadzona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, który współpracował z ośrodkami pomocy społecznej, centrami usług społecznych oraz powiatowymi centrami pomocy rodzinie. Informacje te zostały zebrane i uporządkowane na podstawie danych dostarczonych przez te instytucje oraz rejestrów prowadzonych przez wojewodę warmińsko-mazurskiego.

Wykaz podmiotów świadczących usługi społeczne jest dostępny dla mieszkańców regionu, aby mogli oni łatwo znaleźć potrzebne wsparcie. Jest to kluczowy element polityki społecznej województwa, mający na celu poprawę jakości życia osób potrzebujących pomocy.


Według informacji z: Urząd Marszałkowski Olsztyn