Pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest realizatorem programu AKTYWNY SAMORZĄD, finansowanego ze środków PFRON, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2023 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1,3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości

- Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

w szkole wyższej , szkole policealnej lub kolegium.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Powiatu Olsztyńskiego.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać:

1.w formie elektronicznej w systemie SOW

2. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Olsztynie, Plac Bema 5 (pok.119) lub za pośrednictwem poczty.

Terminy składania wniosków:

- w ramach Modułu I: w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

- w ramach Modułu II :

w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. (nabór dotyczy roku akademickiego 2022/2023)

w okresie od dnia 4 września 2023 r. do 10 października 2023 r. (nabór dotyczy roku akademickiego 2023/2024)

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 89 523 28 00.

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie , Plac Bema 5 lub można je pobrać ze strony internetowej www.pcpr-powiatolsztynski.pl